EU peníze školám

 Projektový záměr – Digitální zdroje jako podpora vzdělávání

 

Celkový cíl projektu

  • -          Zlepšení a modernizace vybavení školy
  • -          Zvýšení kvalifikace zaměstnanců školy
  • -          Zkvalitnění výuky
  • -          Zvýšení atraktivnosti školy

Specifické cíle projektového záměru (účel projektového záměru)

  • -          Vytvoření portfolia digitálních učebních materiálů, jež budou sdíleny všemi pedagogy školy a budou využívány ve výuce
  • -          Absolvování školení v oblasti tvorby digitálních učebních materiálů
  • -          Vybavení všech kmenových učeben moderní audio-vizuální technikou
  • -          Elektronizace pedagogické dokumentace (včetně elektronické třídní knihy)
  • -          Zlepšení stávajících podmínek výchovně-vzdělávacího procesu

Soulad záměru s cíli a opatřeními operačních programů

  • -          Záměr je v souladu se strategickými dokumenty na úrovni kraje i státu

Obsah projektového záměru

Inovativní bude především samotný proces výuky, který umožní co nejvíce využít ICT přímo ve vyučovacích hodinách a též v didaktické přípravě výuky. Všechny učebny školy budou vybaveny audio-vizuální technikou a všichni pedagogové mobilním počítačovým vybavením. Výše uvedené budou moci flexibilně využívat ve všech fázích pedagogického procesu včetně vedení pedagogické dokumentace v elektronické podobě (např. Třídní knihy).

Dopady projektového záměru

Cílovou skupinou jsou žáci plně organizované základní školy v Brušperku. Žáci jsou vzděláváni dle platného ŠVP, který je v souladu s RVP ZV a v souladu se základními strategickými dokumenty (např. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje). Školu navštěvují žáci i ze sousedních obcí (nejvíce pak z Krmelína).
Projekt je určen všem žákům školy, tedy i těm se zvláštními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání bude probíhat v prostorách s bezbariérovým přístupem. Vzdělávání se budou moci účastnit i žáci zdravotně postižení, zdravotně či sociálně znevýhodnění.

Zdroje financování

-          1 532 651,15 Strukturální fond
-          270 467,85 Státní rozpočet
-          1 803 119,00 Celkem

Časový harmonogram

do 06/2010 -  Projektový záměr, podání žádosti
do 10/2010 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace
do 12/2010 – Vyhlášení výběrového řízení
do 02/2011 – Vybavení audio-vizuální technikou
do 06/2011 – Proškolení učitelů
do 06/2012 – Vytvoření a ověření DUM
do 12/2012 – Vyúčtování a závěrečná monitorovací zpráva

Předpokládané výstupy projektu

Celkem bude vytvořeno 800 digitálních učebních materiálů, které budou sdíleny na školním intranetu všemi učiteli.
Odborné vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT a využití ICT ve výuce a při tvorbě DUM.
 
v Brušperku 9.6.2010