Od integrace k inkluzi - partnerství v projektu

reg. číslo CZ.1.07/1.2.25/02.0053

Doba realizace projektu: 01. 06. 2013 - 31. 12. 2014
Působnost projektu: Moravskoslezský kraj
 

Škola se jako partner Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra Nový Jičín (dále KVIC) zapojila do projektu Od integrace k inkluzi. Projekt je financován ESF.
Cílem projektu je zkvalitnit zavedený systém podpory individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Záměrem je také podpořit inkluzivní vzdělávací prostředí, které odpovídá na odlišné vzdělávací potřeby žáků a překonává bariéry při vzdělávání.

Žáci se budou účastnit nových podpůrných programů, činností a aktivit (společné dílny, reedukační skupiny, uplatňování Feuersteinovy metody).
Na škole budou zaváděny inkluzivní metody a formy vzdělávání se zapojením celých třídních kolektivů (inkluzivní hodiny, kohézní programy).
Vybraní rodiče se budou účastnit dílen, kde se seznámí s možnými postupy práce s dítětem v domácím prostředí.
Vzděláváním pedagogických pracovníků a odborných pracovníků školních poradenských pracovišť dojde ke zvýšení jejich kompetencí pro práci s těmito žáky.
Podpořit inkluzivní vzdělávací prostředí na základních školách má být rovněž zajištěno metodickou podporou školních speciálních pedagogů ze stran metodiků pedagogicko-psychologických poraden.

Na všech 9 partnerských školách bude celkem podpořeno 171 individuálně integrovaných žáků, 45 zákonných zástupců těchto žáků, 451 pedagogických pracovníků zapojených škol a 5 metodiků z pedagogicko-psychologických poraden.

Bude vytvořen sborník příkladů dobré praxe a metodická příručka pro práci s individuálně integrovanými žáky.