Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek je zařazena do rejstříku škol. Škola má od 1. 1. 1994 právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací řízenou městem Brušperk. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Škola se člení na vedení školy, první stupeň a druhý stupeň, školní družinu, správní zaměstnance.Vstup do školy

Základní škola Vojtěcha Martínka má základní půdorys ve tvaru podobnému písmenu „Z“. Budova byla dokončena roku 1951. Areál školy je umístěn v klidném přírodním prostředí na levém břehu řeky Ondřejnice s dostatečně ozeleněnými volnými plochami. V roce 1988 byl areál rozšířen o novou plynovou kotelnu a přístavbu učeben 1. stupně napojenou na stávající trakt spojovací chodbou. Výhodná orientace areálu ke světovým stranám a poloha stranou dopravního ruchu vytváří dobré podmínky pro všestrannou výchovu dětí. V přízemí je rozlehlý vestibul, odkud vedou prostorné dlouhé chodby se vchody do jednotlivých učeben a kabinetů. V prvém patře je velký sál s divadelním jevištěm, který je v průběhu roku často využíván pro nejrůznější setkání, koncerty, vzdělávací akce, divadelní představení, soutěže a tradiční akademie školy.

Zázemí pro vedení školy tvoří pracovny ředitele školy a sekretariátu. Prostor s proskleným stropem před nimi je originálně využit jako botanický skleník.

Škola má k dispozici gymnastickou tělocvičnu a novou sportovní halu. Vnitřní rozměry haly jsou 50×30 m a minimální výška stropu 7 m. Tyto parametry umožňují provozovat některé sporty (košíková, mezinárodní házená, futsal, florbal, volejbal) i na ligové úrovni. Hala je vybavena elektronickou časomírou a potřebným nářadím a náčiním. Sportovní povrch TARAFLEX je položen na pružném roštu a splňuje ty nejnáročnější hygienické požadavky. V hale je i hlediště pro 222 sedících diváků. Hala je napojena na školu přes vestibul a dvěma přímými vstupy od šaten 1.stupně. Nová hala velmi výrazně zvyšuje možnosti přípravy našich žáků na sportovní činnosti, dále nabízí dětem seznámení se s moderním sportovním prostředím, umožňuje organizovat sportovní soutěže a akce (a to nejen pro naše žáky) na velmi vysoké úrovni. Rovněž využíváme přilehlé fotbalové hřiště a víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

V prostorách školy je dále školní jídelna s výdejnou obědů a prostory pro školní družinu. Celkově škola disponuje kmenovými učebnami a samostatnými odbornými pracovnami pro např. výuku hudební výchovy a přírodopisu, fyziky a chemie, výtvarné výchovy, výpočetní techniky, cizích jazyků a humanitních předmětů. Dále jsou zde umístěny dílny a školní kuchyňka. V roce 2006 byla škola vybavena první multimediální třídou s interaktivní tabulí. Od roku 2009 má škola k dispozici další interaktivní tabule umístěné v učebnách 1. stupně. V roce 2010 prošla budova 2. stupně rozsáhlou modernizací. Nově byly zrekonstruovány a vybaveny 4 odborné učebny (hudebna, přírodovědná učebna, výpočetní technika, cizí jazyky). Odborné učebny byly vybaveny např. interaktivními tabulemi, hlasovacím zařízením, moderním nábytkem atd. Od roku 2011 je každá kmenová učebna vybavena audio-vizuální technikou a počítačem. Veškerá pedagogická dokumentace je vedena elektronicky (včetně např. třídních knih). 

V roce 2012 prošla škola celkovou revitalizací vnějšího pláště, došlo k výměně oken, zateplení střech a venkovních zdí. V tomto roce proběhla celková rekonstrukce vnitřních prostor tzv. bloku D (dříve zde byl dětský domov), který od školního roku 2012/13 slouží školní družině a Základní umělecké škole Brušperk.

Od září 2015 má škola k dispozici vlastní plavecký bazén. Více informací zde.

Ve škole je otevřen i školní bufet. Na konci roku 2019 byl dostavěn nový pavilón E, v kterém je na třech podlažích umístěno 6 kmenových tříd, 2 odborné učebny, studovna a čítárna. V přízemí jsou žákovské šatní skříňky. Stavba byla finančně podpořena ze zdrojů MFČR, vybavení odborných učeben bylo pořízení z projektu IROP.Pavilón E

Škola spolupracuje s mnoha školami, zvláště se školami povodí Ondřejnice. Škola dlouhodobě spolupracuje se Sdružením přátel školy. Společně byly organizovány akce pro žáky, zaměstnance školy i pro veřejnost. V listopadu 2005 byla zřízena Rada školy.